U bent hier

Disclaimer

Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden Depotwijzer

Algemeen

De website DEPOTWIJZER.be is eigendom van de Vlaamse Overheid. Het inhoudelijke en technische beheer van DEPOTWIJZER.be wordt sinds 1 januari 2018 in opdracht van de Vlaamse Overheid en in overleg met het Departement Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse Overheid, uitgevoerd door FARO Vlaams steunpunt voor cultureel Erfgoed vzw (https://faro.be), hierna FARO.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onze voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op de website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Vlaamse Overheid of aan FARO, of aan derden waarmee daaromtrent contractuele afspraken zijn. Je erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbind je ertoe je te onthouden van elke inbreuk op deze rechten. Het deeplinken naar pagina's met beeldmateriaal of berichten van de website is toegestaan.

De redactie van DEPOTWIJZER.be heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om alle auteursrechten m.b.t. de foto's, afbeeldingen en videofragmenten of andere werken op deze website te klaren. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat niet alle rechthebbenden konden worden getraceerd. Als je denkt de rechthebbende te zijn van bepaalde van deze werken op DEPOTWIJZER.be en als je hierover niet op voorhand werd gecontacteerd, gelieve dan contact op te nemen met de redactie via info@depotwijzer.be, zodat het verdere gebruik van deze werken zonder jouw toestemming kan worden stopgezet.

 

Open databeleid

FARO ontwikkelt een open databeleid met als doel het (her)gebruik van data te stimuleren. We onderschrijven het open databeleid van de Vlaamse overheid en we stellen onze data ter beschikking, conform de regels zoals bepaald in het decreet over het hergebruik van overheidsinformatie. FARO kan een vergoeding vragen beperkt tot de marginale kost van de vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding van de gevraagde data of bestuursdocumenten.

Een aanvraag tot hergebruik wordt gericht aan FARO via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of via een e-mail naar info@depotwijzer.be. De aanvraag vermeldt de naam en het correspondentieadres van de aanvrager, de informatie die nodig is om de gevraagde data of de bestuursdocumenten te identificeren, een beschrijving van het beoogde hergebruik en de vorm waarin de data of de bestuursdocumenten bij voorkeur ter beschikking worden gesteld.

FARO of de Vlaamse Overheid kan bepaalde datasets of gegevens voor gratis hergebruik aanbieden via eigen en andere online kanalen en platforms, in de mate dat er geen inbreuk gepleegd wordt op de wet betreffende het auteursrecht of/en de privacywetgeving, of andere wetgeving die in dit verband van toepassing zou zijn.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De redactie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de redactie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. FARO, de Vlaamse Overheid of de redactie van DEPOTWIJZER.be kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. De meningen of de informatie in de bijdragen, berichten of publicaties op deze website binden FARO of de Vlaamse Overheid niet.

De gebruiker die informatie doorgeeft, of zelf toevoegt, wijzigt of aanvult op de website, is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De gebruiker zal FARO en de Vlaamse Overheid dan ook vrijwaren tegen elke vordering die door derden wegens een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten zou worden gesteld.

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FARO behoudt zich het recht voor om berichten of reacties te weren, zonder hiervoor enige verantwoording af te leggen. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan je ons steeds contacteren.

FARO en de Vlaamse Overheid geven geen garanties voor de goede werking van deze website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. FARO en de Vlaamse Overheid kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina’s van derden impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. FARO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Privacy- en cookiesbeleid

FARO, Vlaams steunpunt voor cultreel erfgoed vzw (BE0893.863.017), Priemstraat 51, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 213 10 60, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. FARO is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. FARO bepaalt de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

FARO hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert ten volle jouw persoonlijke levenssfeer. FARO behandelt en beschermt jouw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens leeft FARO de wet na, d.w.z. vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming) of enig ander wetgevingsbesluit dat deze wijzigt.

Samengevat worden jouw persoonsgegevens door FARO verwerkt op basis van de volgende gronden: ten eerste voor klantenbeheer (op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw bestelling/inschrijving); ten tweede voor direct marketing doeleinden (om je te informeren over onze activiteiten of om u nieuwe producten of diensten aan te bieden); ten derde op basis van ons gerechtvaardigd belang als steunpunt voor cultureel erfgoed, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@faro.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of ze laten wissen of overdragen. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Als je deelneemt aan activiteiten van FARO is het mogelijk dat je afgebeeld wordt op een foto of in videobeelden. Je gaat ermee akkoord dat wij die beelden kunnen gebruiken op DEPOTWIJZER.be en op onze andere websites, of in onze nieuwsbrieven, sociale mediakanalen en in onze publicaties, zoals bv. het tijdschrift faro. Indien je vindt dat jouw afbeelding zonder jouw toestemming door FARO wordt gebruikt, kan je ons dat melden via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of via een e-mail naar  info@faro.be. Wij zullen dan deze afbeelding zo mogelijk alsnog verwijderen.

Wij nodigen je uit om ons privacybeleid (https://faro.be/privacybeleid) zorgvuldig te lezen zodat je het beleid van FARO op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij zullen je op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

 

Cookies

Tijdens een bezoek aan DEPOTWIJZER.be kunnen cookies op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. FARO maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 geen toestemming van de netgebruiker vereist is. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan (tracking). Jouw internetbrowser of antivirusprogramma laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, of dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Meer informatie over het cookiesbeleid van FARO vind je op https://faro.be/cookiesbeleid.

FARO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, als je onze websites bezoekt, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Meer bepaald maken we onder meer gebruik van Google Analytics om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers. DEPOTWIJZER.be maakt verder gebruik van sociale media ‘share buttons’ op bepaalde pagina’s, die mogelijkerwijs gebruikt kunnen worden door de betrokken sociale media om jouw surfgedrag te volgen. Op onze websites maken we verder occasioneel gebruik van sociale media plug-ins of ‘widgets’, die mogelijkerwijs door de sociale media gebruikt kunnen worden om jouw surfgedrag te volgen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.

 

Contactadres

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw (BE0893.863.01)
Priemstraat 51
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 213 10 60
info@faro.be

https://faro.be

Laatst gewijzigd op 27/05/2018